Пример 21. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Осигуряване на Транспорт на Работници и Служители

Дружество сключва договор за извършване строително-монтажни работи на обект (хижа), който е разположен в Стара планина.

Във връзка с подписания договор Дружеството решава да организира транспорта на служителите от местоживеенето им до строителния обект. В случая Дружеството не разполага със собствено транспортно средство, поради което наема подизпълнител, който да организира транспортирането на служителите до работното им място и обратно. По този начин разходът ще бъде признат като социален и в същото време – ще бъде освободен от облагане с данък върху социалните разходи (тъй като местоработата на служителите – хижата, е на труднодостъпно място). Този разход ще бъде признат за данъчни цели, стига да е документално обоснован.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник