Пример 28. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

Дружество закупува мобилен телефон на стойност 2 300 лв.

При придобиването на актива е предвидено, че ще се използва както за служебни цели, така и за лични нужди на служителите. Дружеството е възприело нормата от 20% за използването за лични нужди – какъвто е и определеният размер съгласно закона. (В закона е дадена възможност да се определи и друг процент за степента на личното ползване, но дружеството трябва да има възможност да обоснове този процент съгласно избран критерий и неговото коректно измерване).

След като веднъж е определено какво е съотношението на личното ползване, за да се определи данъчната основа, трябва всички разходи, които са свързани с използването и поддръжката мобилния телефон, да бъдат умножени по съотношението от 20%.

Разходите за използване и поддръжка включват: разходи за амортизация, интернет, телефонни услуги, ремонти и др.

В разглеждания пример разходите за използване и поддръжка възлизат на 400 лв., от което следва, че данъчната основа е 80 лв. (400 лв. х 20%), съответно данъкът е в размер на 8 лв.

Срокът за внасяне на данъка е до 31 март на следващата година, какъвто е и срокът за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на корпоративния данък.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.***; чл.****; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник