Пример 19. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Застраховки „Живот“ и Допълнително Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване

В Дружество се свиква общо събрание на служителите. Целта на събранието е да се определят за служителите стимули, които не биха довели до увеличаване на данъчната тежест за Дружеството.

На събранието са взети следните решения:

  • Дружеството да сключи застраховка „Живот“ за всеки един служител, като месечната вноска за един служител ще е в размер на 40 лв.;
  • Дружеството да сключи застраховка за допълнително здравно осигуряване за всеки един служител, като месечната вноска за един служител ще е в размер на 20 лв.

Така определените размери на разходите за застраховка „Живот“ и допълнително здравно осигуряване не подлежат на облагане с данък върху разходите – тъй като максималният размер на социалните разходи на човек за месец, върху който не се дължи данък върху разходите, е 120 лв. и се определя по следния начин: до 60 лв. на човек на месец за застраховка „Живот“, допълнително здравно или допълнително пенсионно осигуряване.

Горното условие е изпълнено единствено ако към момента на извършване на разходите Дружеството няма публични задължения към НАП.

Тези разходи са признат разход за данъчни цели, при условие че са документално обосновани.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник