Пример 95. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарение към Спортен Клуб

През 2019 г. Дружество прави дарение в полза на клуб по баскетбол, членуващ в Българската федерация по баскетбол, който е регистриран в обществена полза. Дарението е в размер на 10 000 лв., като от клуба издават надлежен документ за него.

В процеса на годишното приключване е установено, че счетоводният финансов резултат на Дружеството е в размер на 250 000 лв. За да бъде признато дарението за данъчни цели, неговата стойност не трябва да надхвърля повече от 10% от размера на счетоводния финансов резултат. В случая условието е изпълнено, тъй като 10 000 лв. е по-малко от 25 000 лв. (250 000 лв. х 10%), поради което дарението е признат разход за данъчни цели през 2019 г.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник