Пример 2. Наличие на Място на Стопанска Дейност на Чуждестранно Юридическо Лице

Чуждестранно юридическо лице взема решение вместо да учредява дъщерно дружество, да открие свой клон, офис или представителство в България. След откриването на клона, офиса или представителството, от него започва да се осъществява дейност, т.е. да се реализират приходи и да възникват печалби.

Документиране/отчитане – формираната данъчна печалба от дейността на клона, офиса или представителството, тъй като е от място на стопанска дейност в България, подлежи на облагане с корпоративен данък.

(§1 от Тематично Резюме) (чл.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник