Пример 87. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи за Провизия по Концесионни Задължения

Дружество притежава концесия за добив на медна руда.

Дружеството закупува концесия за добив на глина от находище, което се намира под плодородна земя, като глината ще бъде добита по открит способ, чрез отстраняване на хумусния слой.

Концесионният договор задължава Дружеството да запазва хумусния слой и след добива на глината от находището – да го върне върху него, с което напълно да се рекултивира теренът.

По принцип находището ще бъде изчерпано за 10 години. Дружеството взема решение да провизира задължението за рекултивация на терена, като провизията се равнява на 2% от размера на приходите, които са 500 000 лв. Във връзка с това решение през 2019 г. Дружеството провизира 10 000 лв., което означава, че този разход няма да бъде признат за данъчни цели и с него следва да се увеличи счетоводният финансов резултат.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник