Пример 88. Третиране за Данъчни Цели на Провизия, Водеща до Възстановяване на Надвнесен Корпоративен Данък, при Прекратяване на Дейността на Дружеството

През 2019 г. Дружество прекратява своята дейност, като в същата година е ликвидирано и заличено от Търговския регистър.

В периода 2016 – 2018 г. Дружеството е начислявало провизии по свои задължения, които през 2019 г. е изплатило на 100%.

Начислените провизии за периода 2016 – 2018 г. са в размер на 100 000 лв., които не са били признати за данъчни цели. Върху тях Дружеството е платило корпоративен данък в размер на 10 000 лв.

През 2019 г., тъй като задълженията по тези провизии са изплатени от Дружеството, при своята ликвидация същото има право да си възстанови надплатения корпоративен данък в размер на 10 000 лв.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник