Пример 26. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Превозни Средства?

Дружество притежава пет служебни автомобила, като два от тях се използват за лични нужди.

По отношение на първия автомобил – Дружеството е определило, че съотношението на личното ползване е 30%  спрямо 70% за служебно ползване. Това съотношение е изчислено по следния начин:

  • Дружеството е избрало критерият за измерване на личното ползване да бъдат изминатите (В закона е дадена още една възможност – вместо , да се избере като критерий за определяне на личното ползване).
  • Съотношението е изчислено, като сумата на километрите, които са изминати за лично ползване, се раздели на общото разстояние в километри, които са изминати за един месец. Казано по друг начин – съгласно водения пътен лист е установено, че всеки месец за лични нужди се изминават 300 км., а за служебни цели – 700 км. Така общото разстояние на изминатите километри е 1 000 км (300 км + 700 км), от което следва, че пропорцията за личното ползване е в размер на 30% (300 км / 1 000 км.).

След като веднъж е определено какво е съотношението на личното ползване, за да се определи данъчната основа, трябва всички разходи, които са свързани с експлоатацията и поддръжката на автомобила, да бъдат умножени по съотношението от 30%.

Разходите за експлоатация и поддръжка включват: разходи за гориво, амортизация, ремонти, автомивка, автокозметика, смяна на масло и др.

В разглеждания пример данъчната основа е равна на 300 лв. (сумата на всички разходи е 1 000 лв. х 30%). Съответно данъкът върху разходите е в размер на 30 лв.

Вторият автомобил се използва от собственика на Дружеството, като по отношение на него е възприето, че нормата за лично ползване е в размер на 50%.

 Тази политика е възприета, тъй като когато не е приспаднат ДДС и когато нормата на лично ползване е в размер на 50%, отпада изискването да се води пътен лист, което значително облекчава отчетността на Дружеството.

Съответно разходите за експлоатация и поддръжка на автомобила за една година възлизат на 3 000 лв. От това следва, че данъчната основа за данък върху разходите, предоставени в натура за лично ползване, възлиза на 1 500 лв. (3 000 лв. х 50%). Това означава, че размерът на данъка върху разходите е 150 лв.

Общият размер на данъка върху разходите е в размер на 180 лв., като срокът за внасянето му е до 31 март на следващата година. Срокът съвпада с този за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на корпоративния данък.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.****; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник