Пример 59. Третиране на Разходи за Дарения

През 2018 г. Дружество прави следните дарения:

  • На детска ясла – 2 000 лв.;
  • На болница – 10 000 лв.;
  • На едно физическо лице (което не попада в обхвата на чл.31 от ЗКПО, касаещ се до данъчно признатите дарения) – 800 лв.

Даренията, извършени в полза на детската ясла и болницата, са документирани на база издадени от надарените лица сертификати за предоставени дарения, докато за дарението на физическото лице няма предоставен документ.

Дружеството реализира счетоводна печалба за 2018 г. в размер на 200 000 лв.

Дарението за яслата и това за болницата (общо 12 000 лв.) са признати за данъчни цели, тъй като те са включени в нарочен списък за признатите разходи за дарения по чл.31 от ЗКПО. Дарението в полза на физическото лице (800 лв.) обаче няма да бъде признато като разход за данъчни цели, защото тази хипотеза не попада в чл.31 от ЗКПО.

На следващо място – трябва да се отбележи, че сумата от 12 000 лв., която представлява сборът на признатите разходи за дарения (в полза на болницата и детската ясла), е призната в пълен размер. Това е така, тъй като не надвишава прага, определен за признаване на тези дарения, който е равен на 10% от размера на счетоводната печалба. В разгледания пример прагът е равен на 20 000 лв. (200 000 лв. – счетоводна печалба х 10% праг на сумата за признаване на даренията). Сумата на даренията е 12 000 лв., поради което тя е призната в пълен размер.  

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.*; чл.**, ал.*, т.* и т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник