Пример 18. В Кой Момент се Признава за Данъчни Цели Разходът за Данък върху Разходите?

През 2018 г. Дружество организира екскурзия на служителите си до Рим.

Туристическата агенция издава фактура на Дружеството на стойност 5 200 лв. По отношение на разхода е начислен данък върху представителните разходи – в размер на 520 лв. Данъкът е начислен през 2018 г., когато е извършена екскурзията. Това означава, че същият е признат за разход за данъчни цели през 2018 г. Дружеството е длъжно да внесе данъка върху представителния разход в срок до 31.03.2019 г.

(§18 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник