Пример 14. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?

На 20.10.2019 г. Дружество 1, което е установено в Северна Македония, издава фактура на свое дъщерно Дружество 2, което е установено в България. Основанието за издаване на фактурата е „извършване на услуга по управление“. Стойността на фактурата е 10 000 лв.

На 22.10.2019 г. българското дружество осчетоводява фактурата, като удържа и данък при източника в размер на 1 000 лв. (10 000 лв. данъчна основа х 10% данък при източника). 

На 31.10.2019 г. българското дружество превежда сумата от 9 000 лв. по банковата сметка на северномакедонското дружество.

Удържаният данък при източника, в размер на 1 000 лв. (10 000 х 10%), е внесен по сметка на ТД на НАП София на 24.01.2020 г. На същата дата е подадена и декларацията за удържането му (крайният срок за внасяне и деклариране на данъка е 31 януари).

Съгласно СИДДО между България и Северна Македония северномакедонското дружество ще има право да приспадне удържания в България данък при източника от дължимия си корпоративен данък в Северна Македония.

(§16 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.***; чл.***; чл.***, ал.*; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник