Пример 85. Признаване за Данъчни Цели на Обезценка за Брак на Стоки Поради Изтекъл Срок на Годност

Дружество е търговец на дребно и продава хранителни стоки.

Към 31.12.2018 г. е установено наличието на 1 000 кутии шоколадови бонбони с единична стойност от 25 лв., които са на 6 месеца. Пазарната им цена е значително по-ниска от тяхната отчетна стойност. Затова към 31.12.2018 г. е начислена обезценка в размер на 10 000 лв. Крайното салдо на сметка „Стоки“, аналитична сметка „Бонбони“, е в размер на 15 000 лв. В случая обезценката не се признава за данъчни цели и с нея е увеличен счетоводният финансов резултат.

През 2019 г. Дружеството не успява да продаде бонбоните и е длъжно да ги бракува поради изтекъл срок на годност. Този разход е признат за данъчни цели, а с него е признат и разходът за начислената обезценка за предходната година – в размер на 10 000 лв. Това означава, че през 2019 г. ще бъде признат разход в размер на 25 000 лв., който представлява сборът от 10 000 лв. (обезценка) и 15 000 лв. (балансова стойност на бонбоните през 2019 г.).

(§40 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник