Пример 127. Последващи Разходи, Свързани с Актив, Който е Отписан от Данъчния Амортизационен План

През 2019 г. Дружество притежава бус „Форд Транзит“, който е напълно амортизиран за данъчни цели, но въпреки това е в движение и предприятието го използва за разносване на стоки до свои клиенти. Поради техническа повреда, която причинява блокиране на двигателя, е взето решение да бъде подменен с нов двигател, което е значително по-икономичен вариант, отколкото купуването на друг бус. Услугата по ремонта и подмяната на двигателя струва на Дружеството 3 000 лв. без ДДС. По своята същност този ремонт води до повишаване на икономическите изгоди от използването на буса, поради което той е заприходен в данъчния амортизационен план на Дружеството.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник