Пример 116. Как се Третират Счетоводните Разходи, Формиращи Данъчен Амортизируем Актив?

През 2018 г. Дружество извършва следните разходи:

  • Извършен е основен ремонт на офиса (СМР), който се ползва под наем от Дружеството, като стойността на ремонта е 20 000 лв;
  • Подменени са вратите и дограмата на офиса, като стойността на сделката е 5 000 лв.

       Общият размер на разходите възлиза на 25 000 лв. Тези разходи се третират като подобрение на дълготраен материален актив (офиса на Дружеството), т.е. възниква данъчно амортизируем актив – „подобрение“.

Подобрението е включено в счетоводния и данъчния амортизационен план. На практика чрез данъчно признатите амортизации разходите, които формират „подобрението“, ще бъдат разсрочени във времето, докато изтече неговият полезен икономически живот.

(§57 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник