Пример 63. Третиране на Разходи на Дружество – Учредител за Учредяване на Негово Дъщерно Дружество

През 2019 г. Дружество 1 решава да учреди свое дъщерно Дружество 2. 

Дружеството – учредител заплаща адвокатски хонорар за 500 лв., нотариални такси за 50 лв. и такса към Агенция по вписванията в размер на 80 лв. Тези разходи трябва да се осчетоводят в новоучреденото Дружество 2. В случай че поради някаква причина Дружество 2 не се създаде, тогава тези разходи биха били признати за данъчни цели в Дружество 1.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО) 

Виж в контекста на целия сборник