Пример 138. Приспадане на Данъчна Загуба от Държава Членка на ЕС или ЕИП, с Която България има Сключена Спогодба за Избягване на Двойно Данъчно Облагане и Прилага Метод за Освобождаване от Двойно Данъчно Облагане –  „Освобождаване с Прогресия“

През 2018 г. българско дружество открива свой клон в Австрия, от който започва да извършва продажби на територията на Австрия, поради което формира място на стопанска дейност там. В края на годината клонът е реализирал данъчна загуба в размер на 150 000 лв. Тази загуба не може да се приспадне от данъчната печалба, формирана в България, която за същата година е 200 000 лв.

Между България и Австрия има сключена Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, в която е предвидено, че методът за избягване на двойното данъчно облагане е „Освобождаване с прогресия“.

При изготвяне на годишната данъчна декларация по ЗКПО българското дружество следва да попълни Приложение № 2 от декларацията. Съгласно сключената спогодба то има право през следващите 5 години да приспада данъчната загуба от 150 000 лв., която е реализирана в Австрия, от евентуалните си бъдещи данъчни печалби там.

Ако клонът прекрати своята дейност в Австрия и има неприспаднати данъчни загуби, формирани в Австрия, тогава за българското Дружество възниква правото да приспадне тези данъчни загуби от данъчната си печалба, формирана в България, спазвайки общите правила на закона. Срокът за пренасяне на тези загуби отново е 5-годишен.  

(§79 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник