Пример 81. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Вземане, Преди да е било Обезценено

През 2016 г. Дружество 1 издава фактура на Дружество 2 за доставени стоки – на стойност 160 000 лв.

През 2017 г. е установено, че Дружество 2 не е изплатило вземането, тъй като е във влошено финансово състояние. Поради тази причина счетоводителят на Дружество 1 го е обезценил с 20% (32 000 лв.). В процеса на годишно приключване през 2017 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като за данъчни цели обезценката от 32 000 лв. не е призната за данъчен разход.

През 2018 г. Дружество 2 изплаща сумата на цялото задължение от 160 000 лв. В тази връзка формираната печалба от вземането в размер на 32 000 лв., която се формира като разлика между реалния размер на вземането от 160 000 лв. и нетната обезценена стойност от 123 000 лв., няма да бъде обложена с корпоративен данък. Това означава, че тя няма да е данъчен приход, тъй като същата сума в предходната година не е призната за данъчен разход. 

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник