Пример 31. Кога Печалбите от Стопанска Дейност са с Източник от България?

През февруари 2018 г. Дружество, което е установено във Франция, открива търговско представителство в България. Основната цел на търговското представителство е да рекламира и популяризира дейността на дружеството.

Независимо че основната цел на търговското представителство в България е да рекламира и популяризира дейността на френското дружеството, все пак то започва да извършва продажби на територията на страната, като сключва договори с български дружества и им доставя стоката от Франция до България.

По този начин чрез търговското представителство френското дружество формира място на стопанска дейност в България и придобива качеството на данъчно задължено лице по отношение на реализираните приходи от продажби, извършени от представителството. След като има това качество, Дружеството е задължено да подаде годишна данъчна декларация, в която да декларира размера на данъчната печалба и дължимия корпоративен данък.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник