Пример 60. Третиране на Разход за Начислен ДДС по Стопанска Операция, Която не е Призната за Разход за Данъчни Цели

През 2019 г. на Дружество се извършва ревизия, във връзка с която е издаден ревизионен акт, с който то трябва да възстанови на държавата неправомерно ползван данъчен кредит – в размер на 20 000 лв.

Сумата е изплатена от банковата сметка на Дружеството и е отразена счетоводно като друг вид разход, който не е признат за данъчни цели. Това е така, защото тази сума не може да бъде третирана като разход на Дружеството. 

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник