Статии
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

 1. Постъпване на служител
 2. Какви са давностните срокове по задълженията?
 3. Характеристика на Указанията и Становищата, издавани от НАП
 4. Някои аспекти от новата спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между Република България и Кралство Нидерландия
 5. Кои разходи не се признават за данъчни цели
 6. Проверки по ДОПК
 7. Какви са давностните срокове по задълженията?

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 15

 1. Как се определят пазарни нива по сделки между свързани лица?

член 16

 1. Как се определят пазарни нива по сделки между свързани лица?
 2. Допълнителните парични вноски като форма на финансиране на Дружество с ограничена отговорност

член 26

 1. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС

член 201

 1. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 2. Каква сума може да се изплати като дивидент в брой?

член 202

 1. Каква сума може да се изплати като дивидент в брой?

член 204

 1. Как се документира лично ползване на автомобил?

член 215а

 1. Как се документира лично ползване на автомобил?

параграф § 1

 1. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 2. Как се определят пазарни нива по сделки между свързани лица?
абонамент