Пример 82. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Стоки

Дружество е търговец на дребно и продава облекло.

Към 31.12.2015 г. е установено наличието на 100 броя якета, които са модел от 2015 г., чиято пазарна цена е значително по-ниска от тяхната отчетна стойност. Във връзка с това към 31.12.2015 г. е начислена обезценка в размер на 8 500 лв. Крайното салдо на сметка „Стоки“, аналитична сметка „Якета“, е в размер на 45 000 лв. В случая обезценката не е призната за данъчен разход и за данъчни цели с нея е увеличен счетоводният финансов резултат.

През 2016 г. Дружеството е закупило якета на стойност 20 000 лв. и е успяло да продаде част от тях – на стойност 12 000 лв. Така към 31.12.2106 г. крайното салдо на сметка „Стоки“, аналитична сметка „Якета“, е в размер на 53 000 лв. (45 000 лв. + 20 000 лв. -12 000 лв.).

През същата година Дружеството не е успяло да продаде залежалата стока, а към 31.12.2016 г. е установено наличието на още якета, чиято пазарна цена е още по-ниска от отчетната им стойност. Заради това е начислена допълнителна обезценка от 3 700 лв., с която, отново за данъчни цели, е увеличен счетоводният финансов резултат.

През 2017 г. Дружеството закупува якета на стойност 6 000 лв. и успява да реализира печалба на стойност 34 000 лв. Така към 31.12.2017 г. крайното салдо на сметка „Стоки“, аналитична сметка „Якета“, е в размер на 25 000 лв. (53 000 лв. + 6 000 лв. – 34 000 лв.).

Видно, в края 2017 г. салдото на счетоводна сметка „Стоки“, аналитична сметка „Якета“, е по-малко, отколкото е било в началото (25 000 на 31 декември е по-малко от 53 000 на 1 януари). Щом това условие е изпълнено, счетоводният финансов резултат следва да се намали с начислените обезценки в размер на 12 200 лв., или това е сборът от 8 500 лв. за 2015 г. и 3 700 лв. за 2016 г. По този начин данъчната временна разлика от двете предходни години се признава за данъчни цели през текущата година.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник