Пример 148. Третиране на Данъчните Временни Разлики, Които са Възникнали Преди Промяната на Счетоводната Политика

През 2019 г. Дружество взема решение да промени прилаганата счетоводна политика по отношение на отчитането на материалните запаси. В предходни данъчни периоди – 2017 г. и 2018 г., Дружеството е формирало данъчни временни разлики, свързани с обезценка на стоки, които са възникнали по повод на счетоводната политика, прилагана тогава. Вследствие на промяната на счетоводната политика през 2019 г. тези данъчни временни разлики стават постоянни, като за данъчни цели се приема, че те не са възниквали. 

(§84 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник