Пример 118. Признаване на Разход за Нематериален Актив, Разработен от Научен Институт

През 2017 г. Дружество от България възлага на Техническия университет да създаде специализиран софтуер. През 2018 г. софтуерът е създаден и неговата цена е в размер на 100 000 лв. По отношение на актива са изпълнени следните изисквания:

  • Активът е създаден в резултат на развойната дейност на Техническия университет;
  • Развойната дейност на Техническия университет е част от неговата независима икономическа дейност;
  • Дружеството е възложило създаването на софтуера.

При формиране на счетоводния финансов резултат Дружеството може да признае за разход стойността на софтуера, разработен от Техническия университет. Това е данъчно облекчение, което цели да стимулира възлагане на развойна дейност на научни институти и висши училища. Ако това облекчение бъде приложено, тогава счетоводно отчетеният дълготраен нематериален актив не може да бъде данъчен амортизируем актив.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник