Пример 80. Признаване за Данъчни Цели на Разходи по Вземане от Ликвидирано Дружество

През 2018 г. Дружество 1 издава фактура на Дружество 2 за продажба на стоки – на стойност 6 000 лв.

През 2019 г. Дружество 2 е обявено в ликвидация и е заличено от Търговския регистър. Вземането на Дружество 1 остава неудовлетворено, поради което е отписано на разход, който е данъчно признат и не участва в преобразуването на счетоводния финансов резултат. Това означава, че за този разход няма да се дължи корпоративен данък.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник