Пример 62. Третиране на Разход за Данък при Източника, Който Платецът е Направил за Собствена Сметка

През 2019 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор за предоставяне на маркетингови услуги с Дружество 2, установено в САЩ. Съгласно договора българското дружество трябва да заплати на американското дружество сумата от 200 000 лв. 

След като услугата е доставена, българското дружество превежда на американското дружество договореното възнаграждение. Тъй като този доход за американското дружество се счита, че произхожда от България, за българското Дружество възниква задължение да удържи 10% данък при източника и да го внесе по сметка на НАП. Българското дружество не е информирало американското дружество относно дължимия данък и решава, за да запази добрите взаимоотношения с него, да внесе данъка за своя сметка. Операцията е отчетена като разход, който няма да бъде признат за данъчни цели.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник