Пример 130. Преустановяване на Начисляване на Данъчни Амортизации

През декември 2017 г. в Дружество настъпва сериозна техническа авария, която води до тежка повреда и спиране използването на определена много специфична машина. Ремонтът на машината отнема 18 месеца и тя е пусната отново в експлоатация през август 2019 г.

Съгласно разпоредбите на ЗКПО от 1 януари 2019 г. е спряно начисляването на данъчните амортизации. От 1 август на същата година Дружеството започва да начислява отново данъчни амортизации.

По време на годишното приключване на 2018 г., за данъчни цели, трябва да се направи следната операция: в данъчния амортизационен план за 2018 г. трябва да се намали сумата на начислената данъчна амортизация за въпросната машина и съответно – трябва да се увеличи данъчната ѝ стойност. Тоест цели се да се достигне до размера на данъчната стойност, която машината е имала към момента на извеждането ѝ от експлоатация.      

(§68 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник