Пример 146. От Кога се Начислява Лихва за Просрочие?

През 2019 г. Дружество установява, че през 2017 г. е допусната грешка в определянето на балансовата стойност на продадените стоки, което е рефлектирало върху размера на внесения корпоративен данък за 2017 г. Дружеството уведомява НАП, вследствие на което в 30-дневен срок му е възложена ревизия. По време на ревизията е констатирано, че през 2018 г. балансовата стойност на продадената стока е била грешно определена, поради което Дружеството е внесло по-малко корпоративен данък. Грешката е отстранена и е определен нов данъчен финансов резултат – със 100 000 лв. повече от първоначално декларирания. Дружеството следва да довнесе корпоративен данък за 2017 г. в размер на 10 000 лв. (данъчната ставка през 2017 г. е 10%).

Считано от 01.04.2018 г. до датата на внасяне на задължението, върху сумата от 10 000 лв. е начислена и лихва за просрочие в размер на 1 000 лв.

(§83 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник