Пример 51. Отклонение от Данъчно Облагане при Прикриване на Сделка чрез Привидна Сделка

През 2018 г. Дружество 1 (Възложител) сключва договор с Дружество 2 (Изпълнител) за доставка на строителна техника на стойност 2 080 000 лв. Доставката на стоката трябва да се изпълни до два месеца от сключването на договора. Уговорено е, че при забавяне на плащането по доставката с повече от 30 дни се дължи неустойка в размер на 1 000 000 лв.

Дружество 1 не спазва договорения график за плащанията, поради което е длъжно да заплати неустойката от 1 000 000 лв. Всъщност Дружество 2 изобщо не разполага с такава техника, а Дружество 1 няма реални намерения да я придобива. Целта на договора е да се заплати неустойката, което ще доведе до отчитане на разход при Дружество 1, като по този начин то ще намали своята печалба и съответно – ще внесе по-малък корпоративен данък. Чрез сделката за покупка на техника се цели прикриването на сделката за отчитане на разход за неустойка, поради което, при евентуална данъчна ревизия, разходът за изплатената неустойка ще бъде третиран като отклонение от данъчно облагане.

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник