Пример 39. Доходи от Технически Услуги са Доходи с Източник от България

През януари 2019 г. Дружество 1, което е установено в Испания, сключва договор за извършване на маркетингово проучване с Дружество 2, установено в България. Стойността на сделката е 500 000 лв.

На 10.03.2019 г. българското дружество превежда сумата по договора, като удържа 50 000 лв. данък при източника (500 000 лв. стойност на услугата х 10% данък при източника), т.е. по сметка на испанското дружество постъпват 450 000 лв.

Българското дружество е длъжно да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода – или в случая до 30 април.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник