Пример 97. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарения по Закона за Меценатството

През 2018 г. Дружество, регистрирано по реда на Закона за меценатството (ЗМц), прави дарение на автор, за да напише книга. Дружеството прилага реда, определен в ЗМц. Размерът на дарението е 5 000 лв. Надареното лице издава надлежен документ за полученото дарение.

В този случай се признават до 15% от счетоводния финансов резултат.

В процеса на годишното приключване е установено, че счетоводният финансов резултат на Дружеството е в размер на 30 000 лв. За да бъде признато дарението за данъчни цели, неговата стойност не трябва да надхвърля повече от 15% от размера на счетоводния финансов резултат. В случая условието не е изпълнено, тъй като 5 000 лв. е повече от 4 500 лв. (30 000 лв. х 15%), поради което дарението е признато само до сумата от 4 500 лв. Превишението от 500 лв. не е признат разход за данъчни цели и върху него ще се начисли корпоративен данък.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник