Пример 134. Последващи Разходи, Които Водят до Увеличаване на Данъчната Амортизируема Стойност на Актив

През 2019 г. Дружество притежава камион, който е включен в данъчния амортизационен план и не е напълно амортизиран. Извършена е подмяна на двигателя на камиона, като новият двигател значително ще подобри работата му. Услугата по ремонта и подмяната на двигателя струва на дружеството 3 000 лв. без ДДС. По своята същност този ремонт води до повишаване на икономическите изгоди от използването на камиона, поради което с него е увеличена данъчната стойност на актива в данъчния амортизационен план.

(§70 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник