Пример 71. Третиране на Неразпределяеми Разходи, Признати за Данъчни Цели

През 2018 г. Фондация извършва две дейности – едната е свързана със събиране на дарения, а другата – с отдаване под наем на рекламни площи. 

Общо приходите на Фондацията са в размер на 100 000 лв., като 40 000 лв. са от дарения (40%), а 60 000 лв. са от отдаването под наем на рекламни площи (60% от общо приходите).  Фондацията е направила следните разходи:

  • Разходи за наем на офиса – 10 000 лв.;
  • Платени такси за билбордовете, които се отдават под наем – 8 000 лв.;
  • Административни разходи: телефон – 1 000 лв. и счетоводно обслужване – 2 000 лв.

В случая наемът на офиса и административните разходи са свързани с осъществяването и на двете дейности, поради което те не могат да се приспаднат в пълен размер от приходите от наем на рекламни площи, а само 60% от тях могат бъдат признати за данъчни цели. Това е така, тъй като се признават само разходите, извършени във връзка с независимата икономическа дейност на предприятието.

 От 13 000 лв., колкото е общата сума на тези разходи, се признават само 7 800 лв. (13 000 лв. наем и административни разходи х 60%).

(§37 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник