Пример 102. В Кои Случаи Разходите за Стипендия са Признати за Данъчни Цели?

През 2018 г. Дружество, което се занимава със счетоводни услуги, организира конкурс за предоставяне на стипендия, като условията са следните:

  • Кандидатът трябва да е студент 3-ти или 4-ти курс, специалност „Счетоводство и финанси“;
  • Кандидатът трябва да е на възраст до 25 години;
  • Кандидатът трябва да държи тест, чрез който да се проверят неговите професионални знания;
  • Издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю.

Студентът, който бъде избран, ще получи стипендия, която да покрие разходите за семестриални такси, свързани с неговото обучение. Също така Дружеството трябва да сключи 2-годишен трудов договор с него.

Конкурсът е обявен по радиото, като се явяват 10 души, от които само един е избран. Дружеството заплаща стипендията на победителя, като отчетеният разход е признат за данъчни цели. Сключен е трудов договор, в който е договорено, че ако лицето напусне, преди да са изтекли 2 години от сключването му, е длъжно да възстанови в пълен размер стипендията, която му е изплатена. Само при тези условия разходът за стипендия ще бъде признат за данъчни цели.

Допълнително условие е 2-годишният договор да не се прекратява от която и да е от страните.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.****; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник