Пример 57. Третиране на Скрито Разпределение на Печалбата

Собственик и управител на Дружество получава прекомерно високо възнаграждение – 15 000 лв. на месец. Обичайно за функциите, които управителят извършва, и в сферата на бизнеса, който управлява, възнагражденията не надвишават 5 000 лв. на месец.

При евентуална данъчна ревизия, сумата от 120 000 лв. (12 месеца х 10 000 лв. – превишение на заплата) ще бъде третирана като скрито разпределение на печалбата и ще се обложи с 5% данък дивидент (т.е. данък, с който се облага разпределението на неразпределената печалба).

Върху сумата от 120 000 лв. ще бъде наложена и административна санкция в размер на 20%, което в случая означава, че Дружеството ще бъде глобено с 24 000 лв.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник