Пример 76. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Цедирани Вземания

През 2016 г. Дружество 1 издава фактура за доставени стоки на Дружество 2 – на стойност 200 000 лв.

През 2017 г. е установено, че няма извършено плащане по въпросната фактура. Счетоводителят на Дружество 1 проучва Дружество 2 и разбира, че то е във влошено финансово състояние. Във връзка с това той отчита обезценка на вземането в размер на 20% (40 000 лв.), тъй като управителят на Дружество 1 решава, че няма да завежда дело срещу Дружество 2. В процеса на годишно приключване през 2017 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като от разходите за годината е извадена сумата на отчетената обезценка (40 000 лв.).

През 2018 г. финансовото състояние на Дружество 2 продължава да се влошава и все още няма извършено плащане по въпросната фактура. Във връзка с това счетоводителят на Дружество 1 отчита нова обезценка на вземането – в размер на 20% (40 000 лв.), тъй като управителят на дружеството отново решава, че няма да завежда дело срещу Дружество 2. В процеса на годишно приключване през 2018 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като от разходите за годината е извадена сумата на отчетената обезценка (40 000 лв.).

През 2019 г. Дружество 1 цедира своето вземане, т.е. продава вземането на Дружество 3 срещу сумата от 80 000 лв. В процеса на годишно приключване сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана по следния начин:

- Отчетеният разход през 2019 г. от отписването на вземането е в размер на 40 000 лв. (120 000 лв. балансова стойност на вземането след обезценка - 80 000 лв. продажна цена) е данъчно признат и той не участва в преобразуването на счетоводния финансов резултат;

- Отчетените обезценки за периода 2017 г. и 2018 г., с които е увеличаван счетоводният финансов резултат, вече стават данъчно признати и с тях се намалява сумата на счетоводния финансов резултат за 2018 г. Намалението е в размер на 80 000 лв. (40 000 лв. от 2017 г. и 40 000 лв. от 2018 г.)

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник