Пример 36. Доходи от Лихви са Доходи с Източник от България

На 10.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в Северна Македония, сключва договор за финансов лизинг на оборудване с Дружество 2, което е установено в България. Стойността на оборудването е в размер на 200 000 лв., като е предвидено, че българското дружество дължи лихва в размер на 10%, или по-конкретно – 20 000 лв. Срокът на договора е 2-годишен.

През 2018 г. северномакедонското дружество получава главница в размер на 100 000 лв. и лихва в размер на 10 000 лв. (833,33 лв. х 12 месеца). Върху дохода от лихва северномакедонското дружество дължи данък при източника, който възлиза на 1 000 лв. (10 000 лв. х 10%).  В случая българското дружество, в качеството си на платец на дохода, е задължено да удържи данъка, да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода, или в разглеждания случай данъкът ще се внася по следния начин:

  • до 30.04.2018 г. (250 лв. = 83,33 лв. х 3 месеца);
  • до 31.07.2018 г. (250 лв. = 83,33 лв. х 3 месеца);
  • до 31.10.2018 г. (250 лв. = 83,33 лв. х 3 месеца);
  • до 31.01.2019 г. (250 лв. = 83,33 лв. х 3 месеца).

Аналогично е данъчното третиране и през 2019 г.

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник