Пример 64. Третиране на Разходи, Отчетени от Контролиращ Съдружник, Който Прилага Метода на Пропорционална Консолидация

През 2019 г. Дружество 1 е контролиращ съдружник в Дружество 2 което е неперсонифицирано дружество (т.е. образувание от няколко лица, които се обединяват за изпълнението на определена цел, за определен период от време), учредено по реда на ЗЗД. Поради тази причина Дружество 1 прилага метода на пропорционална консолидация – обединяване на финансови данни, постигнати от отделни лица, които са част от една обща организация. 

Дружество 1 консолидира финансовите отчети на двете дружества, като при консолидацията е отчетена полагащата се на Дружество 1 загуба, която е реализирана от Дружество 2. Тъй като Дружество 2 е българско дружество, така отчетената загуба от Дружество 1 не се признава за данъчни цели. Загубата остава призната в Дружество 2. 

Съгласно разпоредбата на чл.32а от ЗКПО – приходите, разходите, печалбите и загубите се отчитат само при данъчно задълженото лице, което ги формира (в случая неперсонифицираното дружество). С нея е прекратена порочната практика приходите, разходите, печалбите и загубите да се отчитат в счетоводството на контролиращия съдружник, защото по този начин загубата на неперсонифицираното дружество може да доведе до намаляване на данъчната печалба на контролиращия съдружник – което, от своя страна, ощетява бюджета на държавата.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник