Пример 120. Как се Третират Счетоводните Приходи, Възникнали при Промяна в Счетоводната Политика?

През 2018 г. Дружество решава да се смени методът, по който се отчитат дълготрайните активи, като се премине от прилагане на метода на „Историческа цена“ към прилагане на метода на „Справедлива стойност“. От промяната е засегнат само един актив (сграда) на Дружеството, като балансовата му стойност е увеличена с 200 000 лв. Ефектът от увеличението на стойността на актива няма отношение към приходите и разходите, които участват при определяне на счетоводния финансов резултат на Дружеството. Това означава, че увеличението на стойността на актива няма да се обложи с корпоративен данък.

(§61 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник