Пример 117. Как се Третира Безвъзмездно Финансиране, Свързано с Данъчен Амортизируем Актив?

През 2018 г. Дружество получава безвъзмездно финансиране от държавата в размер на 100 000 лв., за да закупи машина. Финансирането представлява 50% от стойността на машината. В Дружеството е осчетоводена фактурата за получената машина, чиято стойност е 200 000 лв. Машината се завежда с отчетна стойност от 100 000 лв. – сумата, която Дружеството реално е заплатило. При годишното приключване отчетеният приход от финансирането в размер на 100 000 лв. няма да участва при формирането на счетоводния финансов резултат, т.е. няма да бъде обложен с корпоративен данък. 

(§58 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник