Пример 98. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарения по Закона за Меценатството  

       Дружество асемблира компютри. На 01.10.2019 г. Общото събрание на Дружеството взема решение да надари българско училище, като му предостави 25 броя чисто нови компютри. Стойността на дарението възлиза на 20 000 лв.

       Дружеството реализира счетоводна печалба за 2019 г. в размер на 1 000 000 лв. и разходът за дарението е данъчно признат, тъй като не превишава 65% от счетоводната печалба (650 000 лв.). Това означава, че с него не следва да се прави преобразуване за данъчни цели.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник