Пример 144. Третиране на Счетоводни Грешки, Които Водят до Данъчна Загуба в Минала Година

През 2019 г. Дружество установява, че през 2017 г. е допусната грешка в определянето на балансовата стойност на продадените стоки, което е рефлектирало върху размера на внесения корпоративен данък за 2017 г. Дружеството уведомява НАП, вследствие на което в 30-дневен срок му е възложена ревизия. По време на ревизията е констатирано, че през 2018 г. балансовата стойност на продадената стока е била грешно определена, поради което Дружеството е внесло повече корпоративен данък. Грешката е отстранена и е определен нов данъчен финансов резултат, който е равен на данъчна загуба в размер на 10 000 лв. Тази загуба се счита за възникнала през 2018 г. и може да бъде приспадната от данъчната печалба в следващите 5 години.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник