Пример 8. Върху Каква Сума се Дължи Лихва при Неправилно Изчислени Тримесечни Авансови Вноски?

През 2018 г. Дружество реализира данъчна печалба ва размер на 490 000 лв. и определя корпоративен данък в размер на 49 000 лв. През годината той е внесен – с тримесечни авансови вноски, като общият размер е 28 500 лв. (3 тримесечия х 9 500 лв.). Дружеството не се е възползвало от възможността да промени размера на тримесечната авансова вноска и съответно не е подало необходимата за това декларация в законоустановения срок, който е изтекъл на 15 декември 2019 г.

Във връзка с допуснатата грешка се прави следното сравнение: 75% от дължимия корпоративен данък е в размер на 38 710 лв. (49 000 х 0,75), а прагът, върху който не се дължи лихва, е в размер на 34 200 лв., определен по следната формула:

28 500 лв. + (28 500 х 0,20) = 34 200 лв.

Видно от горното – сумата от 38 710 лв. е повече от определения праг в размер на 34 200 лв., т.е. налице е отклонение от първоначално определената прогнозна данъчна печалба, поради което Дружеството дължи лихва за неправилно определените тримесечни авансови вноски.

Сумата, върху която се начислява лихвата, се определя по следната формула:

0,75 х 49 000 – (28 500 + 0,2 х 28 500) = 4 510 лв.

Лихвата за неправилно определени авансови вноски се дължи за периода от 16 април до 31 декември на съответната година. Лихвата върху превишението е равна на законовата лихва, което е сборът от основния лихвен процент + 10%.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник