Пример 13. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?

На 08.05.2019 г. Дружество 1, установено в България и регистрирано по ЗДДС, сключва договор с Дружество 2, което е установено в Турция. Съгласно договора турското дружество се задължава да достави и инсталира сървър в обект на българското дружество, находящ се в гр. София. Възнаграждението по договора е в размер на 10 000 лв.

На 05.06.2019 г. турското дружество приключва монтажа и инсталацията на сървъра, във връзка с което българското дружество подписва протокол, с който приема извършените работи по договора за изпълнени.

На 06.06.2019 г. турското дружество издава фактура на стойност 10 000 лв.

Българското дружество осчетоводява фактурата, издадена от турското дружество, като на 08.06.2019 г. превежда 9 000 лв. (10 000 лв. данъчна основа - (10 000 х 10%) размер на данък при източника).

Удържаният данък при източника в размер на 1 000 лв. (10 000 х 10%) е внесен по сметка на ТД на НАП София на 15.07.2019 г. На същата дата е подадена и декларацията за удържането му (крайният срок за внасяне и деклариране на данъка е 31 юли).

Съгласно СИДДО между България и Турция турското дружество ще има право да приспадне удържания в България данък при източника от дължимия си корпоративен данък в Турция.

(§16 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.***; чл.***; чл.***, ал.*; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник