Пример 110. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Опростени Задължения

През 2017 г. Дружество 1 получава фактура от Дружество 2 на стойност 100 000 лв. за доставени стоки.

Поради влошеното финансово състояние на Дружество 1, през 2018 г. Дружество 2 опрощава задължението му. По тази причина счетоводният финансов резултат на Дружество 1 трябва да се увеличи със 100 000 лв.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник