Пример 93. Как се Третират Разходите по Заеми, Когато Едно Дружество Прилага Едновременно и Двата Режима за Регулиране на Разходите по Заеми?

Дружество в България отговаря едновременно на условията за прилагане Режима на слабата капитализация и Правилото за ограничаване на приспадането на лихви.

През 2019 г. Дружеството отговаря на критериите за прилагане и на двата режима.

Съгласно Режима на слабата капитализация – непризнатите разходи за лихви са в размер на 200 000 лв.

Съгласно Правилото за ограничаване приспадането на лихви – непризнатото превишение на разходи по заеми е в размер на 250 000 лв.

Тогава счетоводният финансов резултат се увеличава с непризнатото превишение на разходи по заеми, или с 250 000 лв.

В случай че непризнатите разходи за лихви, съгласно Режима на слабата капитализация, са повече от непризнатото превишение на разходи по заеми, тогава счетоводният финансов резултат се увеличава с непризнатите разходи за лихви, определени по Режима на слабата капитализация.

През следващата година Дружеството ще признае непризнатите разходи за лихви от 2019 г., като:

  • Съгласно Режима на слабата капитализация – признатите разходи за лихви за 2019 г. са в размер на 200 000 лв.
  • Съгласно Правилото за ограничаване на приспадането на лихви – признатото превишение на разходи по заеми за 2019 г. е в размер на 150 000 лв.

При тази ситуация Дружеството може да признае разходи за лихви до размера на признатото  превишение на разходи по заеми за 2019 г., или 150 000 лв.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник