Пример 147. Корекции Вследствие на Промяна в Счетоводната Политика, Прилагана от Предприятието

Дружество е избрало да прилага като счетоводна база Международните счетоводни стандарти.

През 2019 г. е взето решение да се промени счетоводната политика, по която са отчитани дълготрайните материални активи, като е избран подходът за прилагане с обратна сила, считано от 01.01.2017 г.

В случая, преди да бъде направена промяната, данъчният финансов резултат би бил 14 000 лв.

Поради промяната данъчният финансов резултат за 2019 г. е определен на 15 000 лв., като при неговото формиране са направени корекции, които да достигнат до този резултат, какъвто той би бил, ако промяната бе прилагана още през 2017 г.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник