Пример 47. Отклонение от Данъчно Облагане при Безвъзмездно Предоставяне на Активи

Дружество 1 предоставя безвъзмездно на Дружество 2 използването на свой собствен мотокар. 

Безвъзмездното предоставяне на активи представлява укриване на доход, тъй като липсва икономическа логика едно предприятие да отдели и да предостави безвъзмездно за ползване свой актив, без да получи приход от това. Причината за това е, че дружествата се създават с цел да реализират печалба. Така при евентуална ревизия за данъчни цели за Дружество 1 ще бъде определен приход в размер на пазарния наем, който би бил получен от предоставянето под наем на подобен мотокар.    

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник