Базови Примери
свързани към Данъци на Физически Лица

общовалидни за ЗДДФЛ

 1. Сборник Базови Примери по Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 4

 1. Местно Физическо Лице
 2. Местно Физическо Лице

член 5

 1. Чуждестранно Физическо Лице
 2. Чуждестранно Физическо Лице

член 6

 1. Местно Физическо Лице
 2. Местно Физическо Лице

член 7

 1. Чуждестранно Физическо Лице
 2. Чуждестранно Физическо Лице

член 8

 1. Доходи, Които Произтичат от Стопанска Дейност и от Разпореждане с Имущество на Територията на България
 2. Доходи от Дивиденти и Ликвидационни Дялове от Участие в Местни Юридически Лица
 3. Доходи от Прехвърляне на Предприятие на Едноличен Търговец, регистриран в България
 4. Доходи за Дейност, Извършена на Територията на Страната от Чуждестранни Физически Лица

член 11

 1. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Граждански Договор
 2. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Разпореждане с Финансови Активи
 3. Получаване на Доход от Физическо Лице, Преведен Директно на Трето Лице
 4. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Продажба на Едноличен Търговец
 5. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Лихви по Банков Депозит

член 12

 1. Определяне на Окончателния Облагаем Доход

член 13

 1. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Недвижим Имот
 2. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Плавателен Съд
 3. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Разпореждане с Финансови Инструменти
 4. Необлагаем Доход на Физическо Лице в Резултат на Разпределена Печалба на Дружество под Формата на Нови Дялове и Акции
 5. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение и Продажба на Компенсаторни инструменти
 6. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Задължително Осигуряване
 7. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Неговото Пенсионно Осигуряване
 8. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Лихви по Облигации
 9. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Лихви по Съдебни Вземания и Присъдени Разноски по Съдебни Дела
 10. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Обезщетение за Телесна Повреда
 11. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Принудително Отчуждено Имущество
 12. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Имуществени Вреди
 13. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Застраховка при Настъпило Застрахователно Събитие
 14. Необлагаем Доход на Физически Лица от Помощи за Социално Подпомагане
 15. Необлагаем Доход на Физическо Лице във Връзка с Помощ от Организация, Занимаваща се със Социална Дейност
 16. Необлагаем Доход на Физическо Лице във Връзка с Помощи за Отглеждане на Деца
 17. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Стипендия за Обучение в Страната
 18. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Печалба от Хазартни игри
 19. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Предметна Награда с Незначителна Стойност
 20. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получена Държавна Награда
 21. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получени Суми във Връзка с Командировка
 22. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Аренда на Земеделска Земя
 23. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба на Имущество, Придобито по Наследство
 24. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Извършване на Таксиметров Превоз на Пътници
 25. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Придобито Имущество чрез Дарение
 26. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получени Дялове Срещу Апортни Вноски

член 16

 1. Определяне на Данъчната Основа
 2. Доходи, Които Не се Включват в Облагаемия Доход

член 17

 1. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица
 2. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица
 3. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица

член 18

 1. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Намалена Работоспособност

член 19

 1. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Допълнително Доброволно Осигуряване
 2. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Застраховка „Живот“
 3. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Допълнително Доброволно Осигуряване
 4. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Застраховка „Живот“

член 20

 1. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Платен Недостигащ Осигурителен Стаж при Пенсиониране

член 21

 1. Поредност на Ползване на Данъчно Облекчение за Намалена Работоспособност

член 22

 1. Определяне на Размера на Данъчните Облекчения за Направени Дарения
 2. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Отглеждане на Дете с увреждания

член 24

 1. Определяне Размера на Дохода по Трудов Договор на Служител
 2. Предоставена Безплатна Храна от Работодател, Която НЕ се включва в Дохода на Служителите
 3. Предоставени Ваучери за Храна от Работодател, Които НЕ се включват в Дохода на Служителите
 4. Предоставени Суми за Командировка на Служител, Които НЕ се включват в Месечния му Доход

член 25

 1. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Самоосигуряващо се Лице за Положен от Него Труд в Дружество

член 26

 1. Формиране на Облагаемия Доход на Едноличен Търговец

член 28

 1. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Едноличен Търговец
 2. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец

член 29

 1. Определяне на Годишния Облагаем Доход на Земеделски Стопанин от Продажба на Непреработена Продукция 

член 30

 1. Изчисляване и Внасяне на Данък Върху Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице, Извършващо Друга Стопанска Дейност

член 31

 1. Изчисляване на Облагаем Доход от Наем на Недвижим Имот

член 32

 1. Изчисляване на Годишна Данъчна Основа и Определяне на Окончателния Размер на Данъка за Доходи от Наем на Недвижим Имот

член 33

 1. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Недвижимо Имущество и Получен Доход в Две Различни Години
 2. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Превозно Средство и Получен Доход в Две Различни Години
 3. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Акции
 4. Изчисляване на Продажната Цена на Едно Имущество при Замяна с Друго Имущество
 5. Документално Доказана Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице
 6. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице
 7. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице
 8. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Дружествени Дялове на Физическо Лице
 9. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Имущество по Договор за Лизинг
 10. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Едноличен Търговец
 11. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице за Доход от Продажбата на Недвижим Имот

член 35

 1. Облагане на Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Пропуснати Ползи
 2. Облагане на Доход на Физическо Лице от Парична Награда

член 36

 1. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице от Получени Доходи от Други Източници

член 37

 1. Облагане на Доходи от Неустойки и Обезщетения с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 
 2. Облагане на Доходи от Стипендия с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 3. Облагане на Доходи от Предоставени Заеми с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 4. Облагане на Доходи от Наем с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице   
 5. Облагане на Доходи от Авторски Права с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 6. Облагане на Доходи от Консултантски Услуги с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 7. Облагане на Доходи от Музикална Дейност с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 8. Облагане на Доходи от Управление на Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 9. Облагане на Доходи от Продажба на Недвижим Имот с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 10. Облагане на Доходи от Продажба на Дружествени Дялове в Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 

член 38

 1. Облагане на Доходи от Дивиденти 
 2. Облагане на Доходи от Ликвидационни Дялове
 3. Облагане на Доходи от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества 
 4. Облагане на Доходи от Застраховка „Живот“
 5. Облагане на Доходи от Участие в Телевизионна Игра

член 42

 1. Изчисляване на Данъчната Основа по Трудов Договор на Служител с Намалена Работоспособност Повече от 50%

член 43

 1. Облагане на Доходи по Граждански Договор
 2. Облагане на Доходи на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на Авансови Вноски от Едноличен Търговец

член 44

 1. Облагане на Доходи от Наем на Недвижим Имот
 2. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Автомобил
 3. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Недвижим Имот

член 44а

 1. Облагане на Доходите от Обезщетение за Пропуснати Ползи
 2. Облагане на Доходи от Лихви по Предоставени Заеми
 3. Изчисляване и Облагане на Доход на Физическо Лице от Получени Лихви по Предоставен Заем

член 46

 1. Облагане на Доход от Допълнително Доброволно Осигуряване
 2. Облагане на Доход от Лихви по Банкови Сметки

член 50

 1. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация
 2. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация
 3. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация
 4. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

член 50а

 1. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация
 2. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация
 3. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация
 4. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

член 51

 1. Годишен Отчет за Дейността към Годишната Данъчна Декларация

член 52

 1. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация
 2. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация
 3. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация
 4. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация
 5. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация
 6. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация
 7. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

член 55

 1. Деклариране на Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица от Наем

член 56

 1. Деклариране на Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица от Наем

член 57

 1. Деклариране на Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица от Наем

член 65

 1. Облагане на Доходи от Неустойки и Обезщетения с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 
 2. Облагане на Доходи от Стипендия с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 3. Облагане на Доходи от Предоставени Заеми с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 4. Облагане на Доходи от Наем с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице   
 5. Облагане на Доходи от Авторски Права с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 6. Облагане на Доходи от Консултантски Услуги с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 7. Облагане на Доходи от Музикална Дейност с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 8. Облагане на Доходи от Управление на Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 9. Облагане на Доходи от Продажба на Недвижим Имот с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице
 10. Облагане на Доходи от Продажба на Дружествени Дялове в Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 
 11. Облагане на Доходи от Дивиденти 
 12. Облагане на Доходи от Ликвидационни Дялове
 13. Облагане на Доходи от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества 
 14. Облагане на Доходи от Застраховка „Живот“
 15. Облагане на Доходи от Участие в Телевизионна Игра
 16. Изчисляване на Данъчната Основа по Трудов Договор на Служител с Намалена Работоспособност Повече от 50%
 17. Изчисляване и Облагане на Доход на Физическо Лице от Получени Лихви по Предоставен Заем
 18. Внасяне на Данък Върху Доходи на Физически Лица от Консултантски Услуги
 19. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Дивидент
 20. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Дивидент под Формата на Скрито Разпределение на Печалбата
 21. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Ликвидационни Дялове
 22. Данък Върху Доход на Чуждестранно Физическо Лице от Продажба на Имот, Намиращ се в България
 23. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доход от Застраховка Живот
 24. Определяне на Данък Върху Изплатена Неустойка към Чуждестранно Физическо Лице, Установено в Офшорна Зона
 25. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Трудови Правоотношения
 26. Срок за Внасяне на Данък Върху Доход от Наем, Изплатен към Самоосигуряващо се Лице

член 67

 1. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец
 2. Изчисляване и Внасяне на Данък Върху Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице, Извършващо Друга Стопанска Дейност
 3. Изчисляване на Годишна Данъчна Основа и Определяне на Окончателния Размер на Данъка за Доходи от Наем на Недвижим Имот
 4. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице от Получени Доходи от Други Източници
 5. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Автомобил
 6. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Недвижим Имот
 7. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Услуги, Предоставени на Физически Лица
 8. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Извършване на Свободна Професия
 9. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Наем
 10. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества
 11. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи на Местно Физическо Лице от Ликвидационен Дял от Чуждестранно Дружество

член 73

 1. Подаване на Годишна Справка за Изплатени Доходи към Физически Лица

член 73а

 1. Подаване на Информация за Изплатени Доходи от Наем към Чуждестранни Физически Лица от ЕС
 2. Подаване на Годишна Справка за Изплатени Доходи по Трудови Договори на Физически Лица от ЕС?
абонамент