Пример 109. Изчисляване и Облагане на Доход на Физическо Лице от Получени Лихви по Предоставен Заем

През март 2020 г. Иван Иванов е предоставил паричен заем от 100 000 лв. на Алфа ООД, за което двете страни са сключили договор. В него е уговорено, че Алфа ООД трябва да изплати и върне сумата в срок до 5 години от предоставянето ѝ, а дължимата годишна лихва е в размер на 12%. До края на годината Алфа ООД е решила да изплати на два пъти лихва към Иван – един път през август, в размер на 6 000 лв., и още един път през декември, в размер на 4 000 лв.

Получаването на лихви от Иван ще се счете за негов доход от други източници, който ще бъде облагаем с данък. Преди да изплати към Иван сумата по първия транш през август, Алфа трябва да удържи данък от 10% (в размер на 600 лв.) и да му изплати нетно сумата от 5 400 лв. (6 000 лв. - 600 лв.). Данъкът от 600 лв. Алфа ще трябва да декларира и плати към държавата през октомври 2020 г.

Колкото до втория транш – понеже Алфа смята да го изплати през последното тримесечие на 2020 г., тя не е длъжна да удържа данък от сумата, освен ако Иван изрично не пожелае това. Това означава, че ако Иван не желае Алфа да му удържи данък по втория транш, Алфа ще трябва да му изплати цялата сума от 4 000 лв. Иван ще трябва декларира и плати сам данъка с подаването на Годишна данъчна декларация за 2020 г. и попълване на Приложение №6 за доходи от други източници – в срок от 10.01.2021 до 30.04.2020.

Тъй като Иван Иванов е предоставил заем, който има непогасена част към 31 декември 2020 г., надхвърляща 10 000 лв., за него ще възникне и задължение за деклариране на този остатък в Годишната данъчна декларация за 2020 г.

(§119 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник