Пример 12. Облагане на Доходи от Лихви по Предоставени Заеми

През декември 2019 г. Иван Иванов е предоставил паричен заем от 100 000 лв. на Алфа ООД, за което двете страни са сключили договор. В него е уговорено, че Алфа ООД трябва да изплати и върне сумата в срок до 2 години от предоставянето ѝ, а дължимата годишна лихва е в размер на 10%. На 30 юни 2020 г. Алфа ООД връща половината сума от заема в размер на 50 000 лв. на Иван, като заедно с това му изплаща и лихва в размер на 5 000 лв. До края на годината не е връщана друга част от сумата, нито са изплащани други лихви.

Получената сума от 5 000 лв. ще се счете за доход от лихви на Иван Иванов, за който той ще дължи данък от 10%. Дължимият данък от 500 лв. (5 000 лв. х 10%) следва да се удържи от Алфа ООД преди изплащането на дохода към Иван. Алфа ООД следва да декларира и съответно заплати данъка на държавата в срок до края на юли 2020 г. Тъй като Иван Иванов е предоставил заем, който има непогасена част към 31 декември 2020 г., надхвърляща 10 000 лв., за него ще възникне и задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Срокът за подаването ѝ е от 10 януари до 30 април 2021 г.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник